Korekta numeracji raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku

Numer: 15/2013
Data: 29.04.2013 22:12

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-29
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Korekta numeracji raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący Spółki o numerze 11/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku został błędnie oznaczony numerem 11/2013, gdyż raport o tym numerze został wcześniej opublikowany w dniu 5 kwietnia 2013 roku.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport nr 11/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku powinien zostać oznaczony numerem 13/2013. W związku z powyższym Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 11/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 13/2013.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-29 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu