Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej

Numer: 1/2013
Data: 31.01.2013 18:12

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał informację o dokonaniu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta następujących transakcji na rynku NewConnect, których przedmiotem były akcje Emitenta:

1) kupno 2.200 akcji po cenie 1,20 zł w dniu 3 stycznia 2012 r.
2) kupno 2.043 akcji po cenie 1,22 zł w dniu 3 stycznia 2012 r.
3) kupno 4.410 akcji po cenie 0,60 zł w dniu 6 czerwca 2012 r.
4) kupno 45 akcji po cenie 0,61 zł w dniu 8 czerwca 2012 r.
5) kupno 10.000 akcji po cenie 0,71 zł w dniu 20 sierpnia 2012 r.
6) kupno 5.500 akcji po cenie 0,70 zł w dniu 30 października 2012 r.
7) kupno 1.500 akcji po cenie 0,69 zł w dniu 30 października 2012 r.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraża zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu