Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 11/2013
Data: 05.04.2013 12:21

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-05
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka T2 Investment S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w dniu dzisiejszym od:

1. Edwarda Kozickiego działającego jako Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezes Zarządu Blumerang Investors S.A.,
2. Tomasza Tylińskiego działającego jako Prezes Zarządu Spółki oraz Wiceprezes Zarządu Blumerang Investors S.A.,
3. Beaty Schmidt-Tylińskiej działającej jako Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Członek Rady Nadzorczej Blumerang Investors S.A.,
4. Andrzeja Dulnika działającego jako Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Członek Rady Nadzorczej spółki Blumerang Investors S.A.,

otrzymała następującą informację.

W dniu 04 kwietnia 2013 roku w Poznaniu doszło do transakcji zbycia przez spółkę ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu 2.875.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A akcji Spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod ISIN: PLTCHPR00019).

Zbycie ww. akcji Spółki nastąpiło w wyniku zawarcia przez Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000284645) ze spółką ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000448572) umowy sprzedaży, w cenie wynoszącej za jedną akcję 2,75 zł (dwa złote 75/100) i 7.906.250 zł (siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) łącznie za 2.875.000 akcji Spółki.

W wyniku ww. transakcji akcje Spółki zostały zbyte przez spółkę ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, która jest osobą blisko związaną z Panem Tomaszem Tylińskim oraz Panią Beatą Schmidt-Tylińską w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

W wyniku ww. transakcji akcje Spółki zostały nabyte przez spółkę Blumerang Investors S.A., która jest osobą blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie wobec wszystkich ww. obowiązanych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-05 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu